Weltbank zu den 400.000 illegalen Bauten auf besetzten und gestohlenen Grundstücken

Grund Problem ist: die kriminellen Banden oft aus Nord Albanien, wie Tropoje, Kukes, aber auch Berat, wünschen keine Gesetze, sondern betreiben oft mit ihren Partner rund um Salih Berisha und einer dummen und kriminellen Polizei, erneut Landraub überall. Keine Gesetze, keine Bau Polizei, keine Polizei überhaupt, denn die primitiven Horden des Salih Berisha, schiessen sowas lieber gleich vor Ort aus. Haupt Wirtschaftszweig:Landraub, abholzen der Natur, illegales bauen und Verkauf, mit gefälschten Unterlagen.

An der gesamten Küste, sind mit Ausnahme der wenigen privaten „Zone Touristik“ und einer Handvoll genehmigter Kommunaler Bauten, alle Hotels, Villen, Lokale, vollkommen illegal auf gestohlenen Grundstücken, von kriminellen Politikern, Polizisten, oder gegen Geld bebaut worden. Mit allen Folgen. Gefälschte Grundstücks Papiere, sind nun mal seit 13 Jahren, das Haupt Geschäft in Albanien und illegales Bauen irgendwo.

wie die Vandalen und Hunnen eben, denn die Taliban haben sogar mehr Kultur.

Kurz gesagt, wurden nochmal weitere 150.000 Bauten illegal irgendwo errichtet, und das wie fast immer mit korrupten Richtern und gefälschten Unterlagen. Ortsfremde, oft aus Tropoje, oder Mafia Stadt Berat und Vlore, werden Grund Eigentümer in Tirana, oder im Raum Durres, wie die Kosovo Mafia rund um Lefter Koca und Lul Berisha, schon über 10 Jahren schon produziert. Oft mit Hilfe korrupter Polizisten, welche man bezahlt, oder man ist verwandt.  Der Fall des in die Luft gesprengten Richters Skerdilajd Kononi, dürfte wohl der grösste Betrugsfall rund um Grundstücke sein, der Salih Berisha Verbrecher Clans, wobei ja die Edi Rama Mafia, rund um Leskaj, Dulaku, Peze und Co.. 600 Hochhäuser illegal in Tirana errichteten, auf gestohlenen Grundstücken, wobei 450 Hochhäuser immer noch nicht registriert und legalisiert sind.

PANORAMA
World Bank official suggests that Albania could use bonds to pay for property confiscated by the former communist regime.

Home » Aktualitet » Banka Botërore: Të ndryshojë skema e kompensimit të pronave

Banka Botërore: Të ndryshojë skema e kompensimit të pronave

Selia e Bankes Boterore

Skema aktuale e kthimit dhe e kompensimit të pronave është joefikase dhe duhet të ndryshojë. Për Bankën Botërore, shembujt e kompensimit nga vendet ish-komuniste janë të aplikueshëm edhe për Shqipërinë.Një ndër specialistet,  hartueset e raportit të fundit për pronat në Shqipëri, Clelia Rontoyanni, tregon për gazetën zbulimet e dokumentit dhe problemet e tjera të zhvillimit të pronësisë në vend. Sipas saj, skemat e kompensimit të shumicës së vendeve përfshijnë instrumente financiare të tjera, përveç pagesave në para të thata (p.sh. bono thesari afatgjata, aksione në sipërmarrje publike), të cilat ndihmojnë që të amortizohet ndikimi tek buxheti. “Shqipëria mund të përfitojë nga shqyrtimi i kësaj përvoje ndërkombëtare, për të përzgjedhur praktikat më të përshtatshme e për të zgjidhur kërkesat e mbetura pa përgjigje në një mënyrë të përballueshme ekonomikisht dhe të drejtë.”
1. Problemi i pronave në Shqipëri ka një histori të qartë konfiskimi, gjatë viteve ’45-’90 dhe një histori kaotike zhvillimi pas viteve 1990. Banka Botërore ka hartuar së fundmi një raport lidhur me problemet e pronësisë. Cilat janë problemet kryesore të zhvillimit të pronësisë në Shqipëri?
Dokumenti informativ i Bankës Botërore “Qeverisja në mbrojtjen e të drejtave mbi pronën e paluajtshme në Shqipëri: Sfidë e vazhdueshme”, përqendrohet në problemet e mëposhtme kyçe që prekin sigurinë e të drejtës së pronës së paluajtshme:
a) Procesi i regjistrimit sistematik të titujve, që mbetet ende i paplotë dhe që aktualisht mbulon vetëm 25 për qind të zonave kadastrale urbane dhe rreth 83 për qind të zonave kadastrale rurale. Shumë nga të dhënat për pronat që janë blerë tashmë, duke bërë regjistrimin e titujve, janë të pasakta dhe nevojitet që të kontrollohen. Në rast se nuk ka regjistrim të besueshëm të titujve të pronësisë, pronarëve u mungon mbrojtja e duhur ligjore për të transferuar (shitur ose për të lënë trashëgimi) pronën e tyre dhe për të aplikuar për financim nëpërmjet kredisë për të përmirësuar pronat e tyre. Investitorët e mundshëm dekurajohen dhe nuk financojnë projekte në Shqipëri, pasi është e vështirë që të gjenden prona që kanë tituj pronësie të qartë ligjorë.
b) Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje mbetet i paplotë gjithashtu. Aktualisht, një numër i madh godinash nuk janë regjistruar ligjërisht, për shkak të arsyeve të ndryshme, si p.sh. mungesa e lejeve të ndërtimit ose mungesa e provave që vërteton pronësinë ndaj tokës. Ndërsa këto godina nuk mund të legalizohen të gjitha (p.sh. për arsye që kanë të bëjnë me sigurinë, mbrojtjen mjedisore), një zgjidhje pragmatike është që të rregullohet statusi i atyre godinave, të cilat nuk përbëjnë shqetësime të tilla. Legalizimi i këtyre pronave do t’u mundësonte pronarëve të tyre që të maksimizonin vlerën dhe dobinë e godinave të tyre (p.sh. duke krijuar mundësinë që të merret kredi për të investuar në përmirësimin e pronave të tyre). Legalizimi do të sillte të ardhura edhe për qeverinë. Këto të ardhura mund të rrisin burimet e disponueshme për të paguar kompensimin e ‘ish-pronarëve’(që kërkojnë kthimin e tokave).
c) Numri mjaft i madh i kërkesave të pazgjidhura për kthimin e pronës dhe për kompensimin e ‘ish-pronarëve’ që janë shpronësuar gjatë komunizmit. Për këtë proces janë dashur shumë vite dhe kjo ka bërë që disa prej palëve t’i drejtohen Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, gjë që ka ndikuar negativisht emrin e Shqipërisë. Në të njëjtën kohë, është e qartë se shumë nga këto raste nuk do të mund të zgjidhen nëpërmjet kthimit fizik të tokës, por fondet e caktuara për kompensimin financiar nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar koston sipas skemës aktuale të kompensimit. Një zgjidhje e realizueshme do të bënte të mundur që kostoja e kompensimit financiar të ishte e përballueshme dhe të mund të paguhej brenda një afati kohor të arsyeshëm.
d) Kuadri rregullator i paplotë për planifikimin e territorit dhe procesi jo-efikas i dhënies së lejeve të ndërtimit. Paqartësia e rregullave për marrjen e lejeve të ndërtimit dhe vonesat e mëdha në dhënien e këtyre lejeve nuk e bëjnë të mundur që të veprohet në përputhje me kërkesat ligjore, e përkeqësojnë problemin e ndërtimeve të paligjshme dhe rrisin kostot për qytetarët që respektojnë ligjet, si dhe për firmat. Miratimi i kohëve të fundit i ligjit të ri “Për planin urbanistik” dhe miratimi (që pritet) i planeve urbanistike do të ndihmojë në zgjidhjen e shumë paqartësive, që kanë të bëjnë me dhënien e lejeve të ndërtimit.
2. Si mund të zgjidhen këto probleme sot? A është zbatimi i skemës së kompensimit financiar një zgjidhje e mundshme?
Problemet e mësipërme mund të zgjidhen, por është e rëndësishme që zgjidhjet të koordinohen siç duhet, në mënyrë që të ketë progres në të gjitha fushat. Koordinimi i dobët ndërmjet institucioneve shtetërore, që kanë përgjegjësi për secilin nga proceset e sipërpërmendura deri tani, vetëm sa e ka vonuar dhe ndërlikuar arritjen e progresit.
Zgjidhja e kërkesave për kthim, që janë ende në proces e sipër dhe që janë dorëzuar në përputhje me ligjin shqiptar “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, është një aspekt i nevojshëm për të rritur sigurinë e të drejtës për pronat e paluajtshme. Ky proces duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur edhe për shkak se kërkesat e pazgjidhura për kthim pronash pengojnë përfundimin e proceseve të regjistrimit të titujve të pronësisë dhe të legalizimit. Duke pasur parasysh se pronat shtetërore që janë të disponueshme për t’u përdorur për kthimin fizik të pronave janë shumë të kufizuara, është e nevojshme që kompensimi financiar të jetë një pjesë kyçe për zgjidhjen e problemit. Në të njëjtën kohë, është shumë e rëndësishme që të vlerësohet me kujdes ndikimi fiskal, ekonomik dhe në kapital i skemës së kompensimit për t’u siguruar që shteti mund ta përballojë brenda limiteve të buxhetit (dhe që nuk do të çojë në falimentimin e shtetit), nuk do të pakësojë burimet për shpenzimet sociale prioritare dhe do të kryhet brenda një afati kohor të arsyeshëm.
Banka Botërore po asiston qeverinë e Shqipërisë për shqyrtimin e praktikave të vendeve të tjera të Europës Qendrore dhe Jugore, në mënyrë që të identifikohen opsione të mundshme për zgjidhjen e kërkesave pa përgjigje për kthim prone ose për kompensim. Opsionet e ndryshme do të duhet të merren në konsideratë nga qeveria dhe të diskutohen me palët që kërkojnë kthimin e pronave, si dhe me palë të tjera të interesuara.
3. Eksperienca e vendeve lindore është e ndryshme, cili mund të ishte një variant i afërt për Shqipërinë?
Shumica e vendeve në Europën Qendrore dhe atë Juglindore kanë miratuar ligje për kthimin e pronave private të konfiskuara nga shteti nën regjimin komunist, si dhe kanë zbatuar skema të kompensimit financiar për ata të cilëve për arsye të ndryshme nuk mund t’u kthehej prona. Skemat e kompensimit përfshin një sërë metodash për të përllogaritur shumën që duhet dhënë për kompensim. E përbashkëta e të gjitha këtyre metodave është se ato përfshijnë disa kufizime në sasinë e kompensimit financiar që paguhet. Këto kufizime nevojiten për të siguruar përfundimin e procesit të kthimit dhe kompensimit brenda një afati kohor realist, si dhe për të siguruar se kostoja e kompensimit është në përpjesëtim me burimet financiare që mund të caktohen për këtë qëllim, pa minuar shpenzime të tjera të nevojshme publike. Gjithashtu, skemat e kompensimit të shumicës së vendeve përfshijnë instrumente financiare të tjera përveç pagesave në para të thata (p.sh. bono thesari afatgjata, aksione në sipërmarrje publike), të cilat ndihmojnë që të amortizohet ndikimi tek buxheti. Shqipëria mund të përfitojë nga shqyrtimi i kësaj përvoje ndërkombëtare, për të përzgjedhur praktikat më të përshtatshme në zgjidhjen kërkesat e mbetura pa përgjigje në një mënyrë të përballueshme ekonomikisht dhe të drejtë.
4. Pa pronësi të qartë nuk ka investime, aq më pak të huaja. Qeveria së fundmi ka miratuar një vendim, i cili garanton pronësinë për investimet e huaja. Pra, në rast se një investitor i huaj blen një tokë, e cila më vonë del me probleme pronësie, atëherë qeveria garanton investimin dhe është ajo palë gjatë proceseve gjyqësore, jo investitori. Mendoni se kjo është një zgjidhje? Nëse jo, cila mund të ishte?
Kjo masë tregon qartë dëshirën e qeverisë për të kaluar pengesat serioze, me të cilat ballafaqohen bizneset kur kërkojnë të bëjnë investime që përfshijnë edhe blerjen e zhvillimin e tokave. Në të njëjtën kohë, kjo masë nuk përbën një zgjidhje të gjithanshme dhe të përhershme. Sipas anketimeve të firmave, aksesi në toka dhe ndërtesa me tituj të qartë e të ligjshëm pronësie është një problem që kufizon investimet në Shqipëri, si nga investitorët vendës, ashtu edhe nga ata të huaj. Është shumë e rëndësishme që kjo të merret në konsideratë, pasi perspektiva e rritjes ekonomike të Shqipërisë do të përmirësohej shumë nëse do të hiqeshin pengesat për rritjen e firmave të vogla dhe atyre të mesme, që shpesh janë në pronësi të vendësve. Një zgjidhje e qëndrueshme do të ishte një zgjidhje nga e cila përfitojnë të gjithë investitorët – si ata të huaj, edhe ata vendas. Një zgjidhje e tillë kërkon zgjidhjen e problemeve të tjera, që prekin sigurinë e titujve të pronësisë nëpërmjet marrjes së masave me rëndësi kritike për të përfunduar procesin e pambaruar të regjistrimit sistematik të titujve të pronësisë, të përmirësimit të cilësisë së të dhënave, të legalizimit, të kthimit dhe kompensimit të pronave.
5. Një tjetër problem janë ndërtimet pa leje dhe mungesa e planeve urbanistikë. Banka Botërore po harton planet urbanistike në Jug të vendit. Ka kaluar shumë kohë dhe publiku ende nuk di si do të jenë këto plane. Çfarë vështirësish ka dhe a mund të na zbuloni ndonjë prej tyre?
Ashtu është. Projekti i Administrimit dhe Menaxhimit të Tokës (PAMT), që financohet nga Banka Botërore, ka dhënë mbështetje teknike për tetë bashki (si në Veri, ashtu edhe në Jug të Shqipërisë) për përgatitjen e planeve të tyre urbanistike. Tani i takon secilës prej bashkive që të finalizojë planin e vet urbanistik ose duke miratuar projektplanin e përgatitur me mbështetjen këshillimore të projektit, ose duke bërë në këto projektplane ndryshime që konsiderohen të duhura. Ligji i ri, i miratuar kohët e fundit “Për rregullimin/planifikimin e territorit”, duhet ta bëjë më të lehtë për bashkitë që ato të finalizojnë planet e tyre urbanistike.
6. Ka pasur një debat të madh për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Përplasja ishte me idenë që më parë të bëhej urbanizimi dhe më pas legalizimi i objekteve. Qeveria zgjodhi të kundërtën. Si ekspert i fushës, cila mendoni se do të ishte zgjidhja më e mirë për ndërtimet pa leje në vend?
Ndërtimet e paligjshme nuk janë problem vetëm për Shqipërinë. Gjithsesi, shtrirja e ndërtimeve pa lejet përkatëse është veçanërisht e madhe këtu. Vlerësohet se rreth 400 mijë ndërtesa (të paktën një e treta e të gjitha ndërtimeve në Shqipëri) nuk kanë lejet e duhura ose nuk kanë leje fare. Prandaj procesi i legalizimit është zgjidhja pragmatike për ato godina që janë të sigurta nga ana strukturore dhe që nuk ndodhen në zona ku ndalohet që të ketë ndërtime, si p.sh. për arsye që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, të trashëgimisë kulturore ose me sigurinë. Ndërtesat, që ndodhen në tokën që ligjërisht e posedojnë banorët e asaj ndërtese, por që nuk mund të marrin leje ndërtimi për shkak të problemeve të sigurisë, mjedisore etj., gjithsesi mund të regjistrohen me një titull të qartë pronësie, por duke vënë një shënim në titull, ku sqarohet se ndërtesa është e pasigurt, ose ndodhet në një zonë që nuk është në përputhje me planin urbanistik. Zhvillime të mëtejshme në atë tokë do të duhet të bëhen në përputhje me planet e rregullimit të territorit dhe rregullat për ndërtimin. Është shumë e rëndësishme që ndërtesat e reja të ndërtohen në përputhje me rregullat dhe që autoritetet lokale të sigurojnë që zhvillimet e ardhshme të bëhen në përputhje me planet. Përgatitja e kuadrit rregullator për planifikimin e territorit, si dhe zbatimi i besueshëm i ligjeve dhe rregulloreve para se të ngrihen ndërtesat e paligjshme, pritet që të kufizojnë e madje, edhe të parandalojnë ndërtimet e reja të paligjshme në të ardhmen.

http://www.panorama.com.al/aktualitet/

Kriminelle Beamte, kriminelle primtiv Mafia, usw.. und das Grundstücks Selbst Ernennungs Gesetz, 7501, was nicht einmal für die Küsten Grundstücke jemals galt.

URL: http://www.balkanweb.com/index.php?id=105044
Konfliktet për pronat, ja zonat e „nxehta“ në Durrës
(Dërguar më: 03/10/11) Artur Korriku

DURRES Pas 20 vjetësh qëkurse prona private u ligjërua si e tillë, në Durrës ka ende probleme të pazgjidhura të cilat rrezikojnë shpërthimin e konflikteve herë pas here. Problemet nuk janë vetëm në Gjirin e Lalëzit (ku përshihet edhe Hamallaj), por ato shtrihen edhe në zona të tjera duke përfshirë madje edhe vetë qytetin e Durrësit. Në disa zona ka përplasje mes vetë pronarëve, në disa të tjera Hipoteka nuk jua a njeh pronarëve tokat e marra sipas ligjit 7501 e në disa të tjera tokat në zonë turistike konsiderohen si toka bujqësore, pra si toka arë. Një pjesë e pronarëve, zakonisht ata të vegjlit, ka vite që nuk rreshtin së kërkuari ligjërimin e tokave të tyre, por deri tani nuk ja kanë dalë. Nuk duhen përjashtuar këtu edhe mijëra dosje në Agjencinë e Kthimit e Kompensimit të Pronave në Tiranë, të cilat presin përgjigje.
ZONAT
Në Qarkun e Durrësit janë 4 zona që kanë gjeneruar probleme të cilat kanë arritur deri në konflikte të rënda me pasojë edhe jetën e njerëzve të pafajshëm. Dy prej tyre gjenden në rrethin e Krujës dhe dy në rrethin e Durrësit. Në Krujë këto zona janë: Ish-kampi i pushimit në Qafë-Shtamë si dhe fabrika e çimentos në Fushë-Krujë. Ndërsa në Durrës ato ndodhen në Gjirin e Lalëzit dhe në zonën e Currilave. Problemet e shfaqura në këto territore ende nuk kanë marrë zgjidhje.
KONFLIKTET
Në Gjirin e Lalëzit janë të njohura problemet që kanë mes tyre pronarët e mëdhenj të tokave. Por janë edhe një kategori tjetër pronarësh të vegjël, të cilët kanë 17 apo 18 vjet që nuk po legalizojnë tokat e tyre. Janë 74 familje në Komunën e Ishmit që kanë përfituar toka sipas ligjit 7501, por që Hipoteka nuk jua legalizon. Këto toka arë gjenden në zonën turistike dhe sipas burime pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme bëjnë pjesë në një zonë të pa azhurnuar (të pa hedhur në hartë). Dhe në një situatë të tillë Hipoteka nuk vepron. Banorët druhen se mos ndonjë ditë tokat e tyre mund të gdhijnë të rrethuara me tela. Pjesë e qytetit të Durrësit është edhe kodra e Currilave. Kjo kodër buzë detit i ka shpëtuar betonizimit falë disa rrethanave që kanë të bëjnë me pronësinë mbi të. Kjo kodër dikur ka qenë pjesë e fermës së Spitallës dhe një sipërfaqe e madhe e saj ju është dhënë ish-punëtorëve të kësaj ferme. Por ata nuk kanë mundur që të shtinë në dorë hipotekat për pronat e tyre, pasi më parë këto toka nga arë duhet të transformohen në toka në zonë turistike. Banorët ngrenë pyetjen përse nuk bëhet ky kalim? Edhe kjo kategori pronarësh ndjehet e frikësuar nga hienat që sillen vërdallë për t’i gllabëruar këto prona. Ndërsa në Fushë-Krujë, pranë fabrikës së çimentos, banorët janë në një konflikt 10-vjeçar me pronarët e fabrikës. Vetëm gjatë nëntë muajve të këtij viti janë shënuar disa raste shpërthimi me tritol. Në Qafë-Shtamë konflikti është ndërmjet atyre që e kanë marrë ish-kampin e pushimit me ata që pretendojnë pronësinë mbi truallin ku ai është ngritur.

Law on Restitution and Compensation of Property of the Republic of Albania

Shqip

Commentary on OSCE-facilitated property draft law in Albania

Shqip Man will die Auto Friedhöfe beseitigen, welche aufgegebene Ersatzteil Geschaefte sind, wo die Inhaber, ins Ausland auswanderten.

Car graveyards to be removed until October 7th
26/09/2011

After October 7th, the Ministry of Environment, in cooperation with the Ministry of Defense will start working for removing all business subjects that collect old vehicles and their parts near national roads.

The Deputy Minister of Environment, Taulant Bino declared at the Environment Commission that there are 290 such businesses in Albania, most of them without environment permits.

“The 290 locations are problematic as regards the environment quality and road safety. They must leave the national roads, but this transfer will surely be made through regular requests and under some conditions. They must take permission from the local and environmental authorities, or the car graveyards will be removed after the 1 month deadline, maybe even with the help of other ministries”, Bino declared.

The opposition MPs declared that this act should be implemented, because this way will be identified the cars that stand in these car graveyards, 25% of which might be unregistered and could have been used for criminal purposes.

“The media have been saying that these car graveyards will be cleaned within one month, but people must be clear that this doesn’t solve the problem”, declared the Socialist MP, Blendi Klosi.

Only around Tirana there are 63 car graveyards that cannot find a place where to transfer. If their owners will not move, the army will be involved to seize all their materials.

Visas, Brussels concerned
26/09/2011 20:00


Belgium, Germany and Sweden are complaining at the European Commission for the increasing number of asylum seekers from Albania and other Balkan countries that benefited from the visa free regime.

This has obliged the commissioner Cecilia Malmstrom to ask the Interior Ministers of Albania, Bosnia, Macedonia and Serbia information about the measures that they take for preventing this phenomenon.

“I want to draw your attention about the recent figures collected by the alarm system and ask you to take the necessary measures. The data collected by the end of summer and the beginning of September indicate that some countries have a significant increase of asylum seekers, more specifically in Germany, Belgium and Switzerland”, says Malmstrom.

The commissioner’s letter has alarming data attached. Sweden reports that during August, the asylum seekers with Albanian nationality have increased with 163%, compared to the other months.

On the same position is Bosnia, while this tendency in Montenegro and Serbia has decreased.

In Germany there is a 50% increase of Albanian asylum seekers during August, in Belgium 36%.

“I would be grateful to receive from you, before the Ministerial Forum of Ohrid, an answer with a list of the measures that have been taken and those that are expected to be implemented”, says the letter secured by Top Channel.

The Forum of the Interior Ministers EU-Balkan will be held on October 3rd and 4th, in Ohrid. Besides this, the Commissioner Malmstrom invites all regional officials to an urgent meeting with the General Director of the European Commission.

The Spokesperson of the EC, Michele Cercone , declared for Top Channel that if the Balkan countries will not react on time, then the visa liberalization is in danger.

On May 2011, the Commission proposes a security law for the member countries that enabled the temporary visa suspension in case of abuses.

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=2885

Viele Millionen hat Salih Berisha abkassiert, um ein Grundbuch Amt zuschaffen. In Wirklichkeit, gibt es keine mehr, weil er die Ämter wieder abgeschaftt Ende 2010, damit seine kriminellen militanten Horden, sich leichter Grundstücke, von den Einheimischen stehlen können. Jetzt verspricht er erneut, das noch in 2012, ein Grundbuch Amt steht, also mit den Staatlichen Grundstücken, National Parks, Antiken Zonen, Zone Touristik usw.!  Wer diesem Verbrecher noch etwas glaubt, hat selbst Schuld, denn es gibt deshalb etliche Tausende Tode inzwischen.

3.10.2011

Berisha: Regjistri Themelor i Tokës të përfundojë brenda 2012
Berisha: Regjistri Themelor i Tokës të përfundojë brenda 2012TIRANË- Qeveria Berisha ka shpallur përparësi të saj Regjistrin Themelor të Tokës. Duke folur ne mbledhjen e parë të Task Forcës, kryeministri tha se duhet të kemi regjistrin dixhital të tokës për të gjithë territorin e vendit brenda vitit 2012.“Regjistri Themelor i Tokës është përparësia numër një e qeverisë. Ne duhet të kemi regjistrin dixhital të tokës për të gjithë territorin e vendit”,- u shpreh Kryeministri.Kryeministri Berisha kërkoi angazhimin maksimal të Task Forcë-s dhe strukturave të përfshira në këtë proces për përfundimin brenda vitit të ardhshëm të sistemit dixhital të regjistrimit të të dhënave.Task Forca për Regjistrin Themelor të Tokës do të mblidhet në mënyrë periodike për të marrë në shqyrtim çështje të ndryshme që lidhen me sistemin dixhital të regjistrimit të të dhënave dhe futjen në këtë regjistër të të gjitha të dhënave dhe kartelave përkatëse për regjistrimin e tokës, me pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve të institucioneve të tjera të pavarura shtetërore dhe të specialistëve të fushës.
(e.m/BalkanWeb)

Enver Hoxha System im kriminellsten Terror Staat der Welt des Salih Berisha mit einer Klientel Mafia Polizei aus Tropoje aktiv

Experts oppose import of waste materials
23/09/2011 21:10

 

Experts oppose import of waste materials

The environmental experts, although they haven’t opposed the principle of waste management, have clearly declared that this law is inapplicable on terrain.

What makes this law more dangerous for the country is the import of foreign waste materials and the businesses that will manage it.

Environmental experts think that Customs in Albania do not have the necessary means and that the current waste management in the country has not started yet.

“When I say that we are not ready to import one meter cube of waste materials, not garbage, because the entire world suffers from the garbage problem, I relate it to the fact that the Albanian Customs cannot tell which ones are the right equipments. Today is time of internal combustion technologies. When you have secured this technology, then you can import waste materials”, declared the environmentalist Sazan Guri.

“It is a luxury to have such equipments, when we haven’t resolved other issues yet. By knowing the quantity of waste materials that is produced in Albania, it raises another question. Where will this big quantity of waste materials be placed? This project cannot be realized”, says the specialist Zamir Dedej.

…………

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=2862


UNICEF, eine der vielen Unfugs NGO, der UN, vollkommen korrupt und inkompetent, zur Situation der Kinder in Albanien!

Noch schlimmer, die Betrugs, Drogen, Geldwaesche Organisation des Georg Soros, zu Chaos in Albanien, was von den Privatisierungs Verbrechern, der Drogen Gangs rund um Mark Rich des Georg Soros und seiner Partner, wie DAAD, Steinmeier, Joschka Fischer an vordester Front zu verantworten ist. Allgemein bekannt!

Bei Skhoder, wurde zum 2 Mal in 3 Monaten ein Zug mit einer Barrikade gestoppt und das geladene Bau Material gestohlen. Wild West eben!

Erneut wird eine Reform der PD (aber auch SP Partei) gefordert, wo dann die Partei Nr. 3 LSI, sowieso immer nur ein kriminelles Enterprise der Skrapari Bande um Spartak Braho und Ilir Meta war.

Reforma, PD: I kthyem përgjigje PS-së
03/10/2011 20:05

Në një deklaratë për mediat negociatorët e Partisë Demoktratike kanë deklaruar se, i kanë shqyrtuar propozimet e PS-së për reformën zgjedhore dhe se i kanë kthyer përgjigje me shkrim.

Në deklaratën e tyre thuhet se, “për rrjedhojë deklarata e kreut të PS-së Rama, se nuk ka marrë një përgjigje nuk qëndron”.

Por negociatori i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri theksoi në një prononcim për Top Channel se e gjitha kjo është një farsë dhe se PD ka hequr nga lista e diskutimeve të gjitha kërkesat e PS-së.  !

Kommentar: Leute, die Nichts zu Sagen haben, können im Show Theater Alles fordern.

Pandelj Majko zur Land Mafia mit Hilfe korrupter Richter, welche vollkommen ausser Kontrolle ist, weil die Regierung immer wieder neue Legalisierungs Aktionen, oft gegen das Gesetz beginnt, welche dann oft im Nichts enden!

Tet 7 2011 

Majko, dje në Parlament
Majko: Mafia e tokave hodhi në erë gjyqtarin
Ka ashpërsuar tonet e debatit deputeti i Partisë Socialiste, Pandeli Majko, gjatë fjalës së tij të djeshme në…

2002, war der heutige Präfekt von Durres: Genc Alizoti, noch gegen die Bau Mafia mit den Tausenden von gefälschten Grundstücks Urkunden aktiv. heute macht er Nichts mehr,sondern kassiert und schweigt.

12/9/2007

One Response to “Weltbank zu den 400.000 illegalen Bauten auf besetzten und gestohlenen Grundstücken”

 1. admin sagt:

  14 Mitarbeiter der Zentral Agentur wurden nun mit Bussgeldern belegt. über 3.000 Anträge auf Legalsierung auch in „Zone Touristik“ wurden zurück gegeben, weil es keine Möglichkeit gibt, sowas zulegalisieren. Es gibt Luft Bilder aus 2006, was die Basis, und grundlage für jede Art von Legalsierung ist!

  KLSH kallëzon penalisht 14 punonjës
  22/02/2012 08:00
  Facebook

  Një kontroll i imtësishëm i KLSH-së, i kryer për 5 muaj rresht, në periudhën maj-shtator 2011, ka zbuluar mekanizimin e mashtrimit dhe abuzimit me ligjin nga ana e punonjësve dhe zyrtarëve të lartë të Agjencisë së Legalizimeve, si në drejtorinë qendrore, ashtu edhe në degët e rajonit të Tiranës, Durrësit dhe Fierit.

  Gazeta ‘Shqip’ publikon se hetimi nga ana e Kontrollit të Lartë të Shtetit është shtrirë për veprimtarinë e ALUIZNI-t, nga data 1 janar 2009, deri më 30 prill të 2011-s, gati 2 vjet e gjysmë, duke përbërë ndoshta edhe rastin e parë të një inspektimi kaq të gjatë në kohë, nga ku u zbuluan mjaft shkelje.

  Skandali me procesin e legalizimeve arrin deri në atë pikë sa edhe vetë Kryeministri, pa qenë i informuar saktësisht, ka lejuar miratimin e dosjeve pa dokumentacionin e duhur dhe me shumë shkelje. Përveç abuzimeve të shumta ligjore, ndaj shtetit janë kryer edhe dëme financiare, me vlerë afro 450 mijë dollarë, ndërsa masat e kërkuara nga KLSH-ja arrijnë deri në kallëzimin penal të punonjësve dhe shefave të tyre, për rajonet e agjencisë në Tiranë dhe Durrës.

  “Për 14 punonjës, drejtues dhe specialistë të ALUIZNI-t që nuk kanë zbatuar kërkesat e ligjit, KLSH-ja ka bërë dy kallëzime penale, respektivisht në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe asaj të Durrësit, për konsumin e veprës penale të ‘shpërdorimit të detyrës’, parashikuar në nenin 248 të Kodit Penal”, thonë për “Shqip”, burime zyrtare të KLSH-së, duke shtuar se kallëzimet i janë dërguar edhe Prokurorisë së Përgjithshme.

  Forma e abuzimit

  Nga analiza e zbulimeve dhe konkluzioneve të kontrolleve, rezulton se përqendrimi i një sërë kompetencash të vendimmarrjes në drejtorinë qendrore të ALUIZNI-t ka prodhuar jo vetëm mosshfrytëzim efektiv të burimeve, por edhe mjaft shkelje e parregullsi në zbatimin e ligjit.

  KLSH rendit me fakte sektorët, duke nisur me fenomenin e “kryerjes së procedurave të legalizimit në një kohë që kërkesat dhe vetëdeklarimet sipas formularit ‘A1’ nuk janë nënshkruar nga punonjësit e njësisë bashkiake apo punonjësi i njësisë së legalizimit, dhe nuk janë shoqëruar me vendimet për sheshet e lejet e ndërtimit të KRRT-së dhe planimetrisë përkatëse”.

  Tjetër abuzim u referohet rasteve të legalizimit në një kohë kur në dosje mungon dokumentacioni i vërtetimit të pronësisë, dokumentet e kalimit të pronësisë, apo aktmarrëveshjet me pronarët, fotografitë e objektit, aktet e kualifikimit, kualidimit, formulari i certifikimit të dosjeve për shtesat informale etj.

  Në raport thuhet se, janë përllogaritur për 12 mijë subjekte taksa e ndikimit në infrastrukturë dhe janë përgatitur e shpërndarë formularët e pagesës, pa përgatitur dhe kualifikuar për legalizim dosjet përkatëse të objekteve informale.

  Gjithashtu, janë dërguar për miratim në qeveri dokumentacioni për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore të objekteve informale nga shteti te poseduesi i ndërtimit informal, për rreth 44 mijë dosje, nga të cilat 30 mijë nuk i kanë kaluar të gjitha procedurat ligjore deri në kualifikimin për legalizim të dosjes.

  “Për rrjedhojë nuk duhej të dërgoheshin në qeveri për miratim”, argumenton KLSH-ja.

  Dëmi ekonomik

  Nga kontrolli i 290 dosjeve të kualifikuara, janë konstatuar 72 me të meta dhe mangësi ligjore, ndërsa në 11 raste është konstatuar dëm ekonomik në shumën e rreth 8.7 milionë lekëve, si detyrime të pallogaritura dhe të paarkëtuara nga subjektet përfituese. Kjo është vetëm njëra anë, pasi dëmi ekonomik në total arrin afro 45 milionë lekë.

  Në mënyrë të përmbledhur, nga 270 mijë aplikime për legalizim, 240 mijë prej tyre kanë paguar tarifën e shërbimit, nga të cilat vetëm 8712 dosje ose 4 për qind janë dërguar në drejtorinë qendrore të ALUIZNI-t për miratim pa leje legalizimi dhe për 7039 prej tyre është kryer ky proces. “Ky fakt tregon për një nivel të ulët performance nga drejtuesit dhe punonjësit e drejtorisë qendrore dhe degëve në rajon”, thotë KLSH-ja.

  Për afro 44 mijë dosje që janë miratuar me VKM, kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore, rezultoi se për 3035 parcela objektet ishin skualifikuar nga urbanistika për rrjetet rrugore dhe për studimet urbanistike, sikurse ishin edhe brenda zonës turistike. Në raport KLSH-ja thekson faktin se, është kryer legalizim për objekte të ndodhura në zona turistike dhe pranë rrugës kombëtare, janë pranë trasesë së trenit, madje ka raste për objekte të miratuara, në një kohë që nuk figurojnë në momentin e fotografimit ajror.

  http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=229369

  siehe auch

  http://news.albania.de/2012/02/11/weltbank-grundstucke-dunkle-wolken-uber-den-gangster-salih-berisha-erinnerung-an-gramoz-pashko-tod-und-ndrea-prendi-in-2006/

  Nur 1,7% der Angestellten, für die Legalsierung, beendeten ihren Job von 4.500 Personen, die dazu ausgebildet wurden. Zu Viele sahen das Non-Stop Verbrechen, machten aktiv mit, kassierten, oder verliessen einfach das Land und wanderten aus.

  Banka Botërore: Ndërtimet pa leje, vetëm 1.7% mbaruan punë
  22/02/2012 08:25
  Facebook

  Banka Botërore ka shprehur shqetësimin e saj në raportin e fundit mbi pronat, duke evidentuar shumë probleme me sektorin, veçanërisht te legalizimet.

  Në gazetën ‚Shqip‘ publikohet se sipas ekspertëve të BB-së, deri tani kanë mundur të marrin tapitë e legalizimeve vetëm 4504 pronarë, kur, nga ana tjetër, kanë aplikuar 270 mijë vetë. Raporti vëren se Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve Informale ose ALUIZNI, ka marrë burime të bollshme financiare që paguhen nga taksapaguesit, por procesi ka ecur tejet ngadalë në raport me koston e kësaj ngrehine institucionale.

  Njëra anë e dështimit i dedikohet mungesës së parave. Kur dikush premton tokë falas, vështirë se kjo mund të rezultojë e vërtetë. Por një pjesë tjetër e dështimit duket se nuk ka lidhje me paratë. Rreth një e treta e ndërtimeve pa leje, sipas raportit të Bankës Botërore, janë ndërtime pa leje në pronë të vet dhe në një rast të tillë, nuk ka kosto kompensimi.

  Megjithatë, procesi nuk ecën. “Procesi i legalizimit ka ecur ngadalë përkundër burimeve që i janë kushtuar. ALUIZNI është një organizatë e madhe dhe e pajisur mirë me burime, kostot operative të së cilës i mbulon buxheti i shtetit”, thotë raporti. Megjithatë, vetëm 4500 subjekte në 270 mijë të tilla ose vetëm 1.7 për qind e aplikantëve kanë mbaruar punë.

  “Agjencia ka njohuri teknike për vrojtimet topografike, bërjen e hartave, aspektet juridike dhe ato urbanistike dhe ka prodhuar harta moderne të kompjuterizuara për të gjithë vendin në bazë të fotografive ajrore të bëra në vitin 2006.

  ALUIZNI ka prodhuar harta të kompjuterizuara për shumicën e pronave, për të cilat ka marrë kërkesë legalizimi. Megjithatë, ka përfunduar vetëm një përqindje e vogël e legalizimeve, titujt e të cilave janë regjistruar nga ZRPP-ja”, thuhet në raport.

  http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=229370&ref=fp